Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,

- udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej (wzór wniosku).

Wniosek można złożyć:

- listownie na adres: Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”, ul. Grabiszyńska, 56, 53-504 Wrocław, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: firlej@firlej.wroc.pl

 

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie ODA „Firlej” zwróci się wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Ilość wyświetleń strony: 232

Data utworzenia: 2021-02-28 15:06:33

Utworzony przez: Svitlana Olshevska