Ochrona danych osobowych/RODO

Informujemy:

1. [Dane Administratora]

Administratorem   danych   osobowych   jest   Organizator.   Szczegółowe   dane   Organizatora:   Ośrodek Działań   Artystycznych   "Firlej",   ul.   Grabiszyńska   56,   we   Wrocławiu,  e-mail:   firlej@firlej.wroc.pl

2. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych: Natalia Miłostan, e-mail: natalia@prudenspdp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

4. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: firlej@firlej.wroc.pl  

5. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów statutowych, w tym Twojego uczestnictwa w zajęciach, kursach i wydarzeniach organizowanych przez Naszą Instytucję. Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

6. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe będziemy : 

- prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

- wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie (w zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś) – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda.

- prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług Ośrodek Działań   Artystycznych   "Firlej",   ul.   Grabiszyńska   56,   we   Wrocławiu oraz innych podmiotów współpracujących z nami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda

7. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.

8. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie  będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

9. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

- przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o udział w zajęciach,

- do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: firlej@firlej.wroc.pl  Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś
wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o wydarzenia, kursach, imprezach organizowanych w naszej Instytucji. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

12. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

13. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ilość wyświetleń strony: 231

Data utworzenia: 2021-02-28 14:57:18

Utworzony przez: Svitlana Olshevska