Status prawny i statut

Całokształtem ODA "Firlej" kieruje Dyrektor.


Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany pracownik.

Dyrektorem ODA "Firlej" jest Robert Chmielewski.
Główną Księgową jest Albina Selent.

Organizację wewnętrzną ODA określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora.

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XII/404/99

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 23 września 1999 roku

 

 

STATUT

OŚRODKA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH "FIRLEJ"

we Wrocławiu

 

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Ośrodek Działań Artystycznych "FIRLEJ" we Wrocławiu zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Ośrodka mieści się we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 56, a terenem działania jest miasto Wrocław i obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.).

2)    ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

§ 3

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

 

§ 4

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Miasta Wrocławia w trybie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

3. Zarząd Miasta Wrocławia zapewnia Ośrodkowi środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE I FORMY DZIAŁANIA OŚRODKA

 

§ 5

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)        tworzenie i upowszechnianie programów artystycznych,

2)        realizowanie zadań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,

3)        podejmowanie działań służących tworzeniu warunków dla rozwoju kultury i amatorskiej twórczości artystycznej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

4)        rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

5)        współdziałanie w upowszechnianiu kultury i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 6

1. Dla realizacji swoich zadań Ośrodek, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, a także na zlecenie różnych kontrahentów, może:

1)        zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów w ramach umów cywilno-prawnych,

2)        współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, kongresów i innych przedsięwzięć,

3)        prowadzić działalność impresaryjną,

4)        realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku,

5)        współdziałać z instytucjami szkolnictwa artystycznego i technicznego, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy, itp., lub w nich uczestniczyć,

6)        prowadzić działalność wydawniczą oraz wystawienniczą.

2. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek może ponadto wykonywać usługi w zakresie:

1)        produkcji-wytwarzania programów artystycznych,

2)        wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,

3)        reklamy i oprawy artystycznej imprez i zdarzeń kulturalnych,

4)        inne, uwzględniające specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Ośrodka.

§ 7

Ośrodek może prowadzić zespoły artystyczne, rozrywkowe i widowiskowe.

§ 8

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, o ile nie koliduje to z jego zadaniami statutowymi, w szczególności w zakresie handlu dziełami sztuki, sprzętem muzycznym oraz w zakresie tzw. małej gastronomii, bądź innym.

 

ROZDZIAŁ  III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE OŚRODKIEM

 

§ 9

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta Wrocławia.

2. Dyrektor Ośrodka może zostać wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury i Sztuki w ramowym regulaminie konkursu.

3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego księgowego.

5. Głównego księgowego zatrudnia dyrektor.

6. Główny księgowy działa w ramach udzielonego mu przez dyrektora umocowania i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

7. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,

2)        reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3)        zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4)        dobór i właściwe wykorzystanie kadr oraz podnoszenie ich kwalifikacji,

5)        właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,

6)        przedstawianie organom Gminy rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

7)        przygotowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka,

8)        zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,

9)        przygotowanie planu działalności finansowej Ośrodka,

10)     wydawanie instrukcji i zarządzeń,

  1. 8.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest samodzielnie dyrektor Ośrodka lub jego pełnomocnik działający w granicach określonego pełnomocnictwa,
  2. 9.      Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych Ośrodka, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

MIENIE I FINANSE OŚRODKA

 

§ 10

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

3. Roczny plan finansowy Ośrodka zatwierdza Zarząd Miasta Wrocławia.

§ 11

1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności statutowej oraz swoje zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, w szczególności:

1)        ze środków uzyskanych z własnej działalności,

2)        ze środków przekazanych przez Zarząd Miasta Wrocławia, będące wynikiem kalkulacji wpływów i wydatków Ośrodka,

3)        ze źródeł  uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn,

4)        z innych źródeł.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Miasta sprawuje Skarbnik Gminy Wrocław.

4. Sposób przyjmowania, ewidencjonowania i wykorzystania dochodów w postaci zapisów, spadków i darowizn określa szczegółowy regulamin.

5. Inwestycje finansowane są ze środków własnych Ośrodka powiększonych o dotacje z budżetu miejskiego.

6. Plany inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z Zarządem Miasta Wrocławia.

§ 12

1. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

2. Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy Ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, sporządzone stosownie do przepisów o statystyce państwowej, podlegają weryfikacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

NADZÓR NAD OŚRODKIEM

 

§ 13

Zarząd Miasta Wrocławia dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod względem:

1)      merytorycznym,

2)      skuteczności gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na działalność,

3)      prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele,

4)      należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie lokalu Ośrodka,

5)      prawidłowości wykonywania zadań z tytułu dodatkowej działalności,

6)      oceny pracy dyrektora

§ 14

W ramach sprawowanego nadzoru Zarząd Miasta Wrocławia jest upoważniony do wydawania wiążących decyzji w przedmiocie działania Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 16

Wszelkie zmiany w statucie wymagają trybu określonego dla jego nadania.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

Ilość wyświetleń strony: 4726

Data utworzenia: 2012-08-05 18:46:22

Utworzony przez: Sylwia Świerczyńska

Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-10 11:34:31

Zmodyfikowany przez: Sylwia Świerczyńska