Statut

Załącznik

do uchwały Nr XII/404/99

Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 23 września 1999 roku

 

 

STATUT

OŚRODKA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH "FIRLEJ"

we Wrocławiu

 

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Ośrodek Działań Artystycznych "FIRLEJ" we Wrocławiu zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Ośrodka mieści się we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 56, a terenem działania jest miasto Wrocław i obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.).

2)    ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

§ 3

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

 

§ 4

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta za pośrednictwem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Miasta Wrocławia w trybie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

3. Zarząd Miasta Wrocławia zapewnia Ośrodkowi środki niezbędne dla jego utrzymania i rozwoju.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE I FORMY DZIAŁANIA OŚRODKA

 

§ 5

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)        tworzenie i upowszechnianie programów artystycznych,

2)        realizowanie zadań w zakresie edukacji kulturalnej społeczeństwa,

3)        podejmowanie działań służących tworzeniu warunków dla rozwoju kultury i amatorskiej twórczości artystycznej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,

4)        rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

5)        współdziałanie w upowszechnianiu kultury i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 6

1. Dla realizacji swoich zadań Ośrodek, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, a także na zlecenie różnych kontrahentów, może:

1)        zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów w ramach umów cywilno-prawnych,

2)        współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, kongresów i innych przedsięwzięć,

3)        prowadzić działalność impresaryjną,

4)        realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku,

5)        współdziałać z instytucjami szkolnictwa artystycznego i technicznego, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy, itp., lub w nich uczestniczyć,

6)        prowadzić działalność wydawniczą oraz wystawienniczą.

2. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek może ponadto wykonywać usługi w zakresie:

1)        produkcji-wytwarzania programów artystycznych,

2)        wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,

3)        reklamy i oprawy artystycznej imprez i zdarzeń kulturalnych,

4)        inne, uwzględniające specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Ośrodka.

§ 7

Ośrodek może prowadzić zespoły artystyczne, rozrywkowe i widowiskowe.

§ 8

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, o ile nie koliduje to z jego zadaniami statutowymi, w szczególności w zakresie handlu dziełami sztuki, sprzętem muzycznym oraz w zakresie tzw. małej gastronomii, bądź innym.

 

ROZDZIAŁ  III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE OŚRODKIEM

 

§ 9

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta Wrocławia.

2. Dyrektor Ośrodka może zostać wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury i Sztuki w ramowym regulaminie konkursu.

3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego księgowego.

5. Głównego księgowego zatrudnia dyrektor.

6. Główny księgowy działa w ramach udzielonego mu przez dyrektora umocowania i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

7. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,

2)        reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3)        zarządzanie majątkiem Ośrodka,

4)        dobór i właściwe wykorzystanie kadr oraz podnoszenie ich kwalifikacji,

5)        właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,

6)        przedstawianie organom Gminy rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

7)        przygotowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka,

8)        zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,

9)        przygotowanie planu działalności finansowej Ośrodka,

10)     wydawanie instrukcji i zarządzeń,

  1. 8.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest samodzielnie dyrektor Ośrodka lub jego pełnomocnik działający w granicach określonego pełnomocnictwa,
  2. 9.      Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych Ośrodka, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

MIENIE I FINANSE OŚRODKA

 

§ 10

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

3. Roczny plan finansowy Ośrodka zatwierdza Zarząd Miasta Wrocławia.

§ 11

1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności statutowej oraz swoje zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, w szczególności:

1)        ze środków uzyskanych z własnej działalności,

2)        ze środków przekazanych przez Zarząd Miasta Wrocławia, będące wynikiem kalkulacji wpływów i wydatków Ośrodka,

3)        ze źródeł  uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn,

4)        z innych źródeł.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Miasta sprawuje Skarbnik Gminy Wrocław.

4. Sposób przyjmowania, ewidencjonowania i wykorzystania dochodów w postaci zapisów, spadków i darowizn określa szczegółowy regulamin.

5. Inwestycje finansowane są ze środków własnych Ośrodka powiększonych o dotacje z budżetu miejskiego.

6. Plany inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z Zarządem Miasta Wrocławia.

§ 12

1. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

2. Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy Ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, sporządzone stosownie do przepisów o statystyce państwowej, podlegają weryfikacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

NADZÓR NAD OŚRODKIEM

 

§ 13

Zarząd Miasta Wrocławia dokonuje okresowej oceny działalności Ośrodka pod względem:

1)      merytorycznym,

2)      skuteczności gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na działalność,

3)      prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele,

4)      należytego eksploatowania i utrzymania w wymaganym stanie lokalu Ośrodka,

5)      prawidłowości wykonywania zadań z tytułu dodatkowej działalności,

6)      oceny pracy dyrektora

§ 14

W ramach sprawowanego nadzoru Zarząd Miasta Wrocławia jest upoważniony do wydawania wiążących decyzji w przedmiocie działania Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 16

Wszelkie zmiany w statucie wymagają trybu określonego dla jego nadania.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

Ilość wyświetleń strony: 5276

Data utworzenia: 2012-08-05 18:46:22

Utworzony przez: Sylwia Świerczyńska

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-28 15:19:50

Zmodyfikowany przez: Svitlana Olshevska